SAŽETAK POZIVA – INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA MSP-ova

Fotolia_67526425_M-1024x576

Predmet:

Jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Svrha (Cilj):

Povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014. Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Ukupna raspoloživa sredstva:

5.000.000 €

Najniža vrijednost potpore:

100.000 kuna

Najniža vrijednost potpore:

1.000.000,00 HRK

Maksimalan intenzitet potpore iznosi: 

za srednje poduzeće 65 %, a za mikro i malo poduzeće 85 %

Rok prijave:

03.05.2017. do 31.12.2017. odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava

Prihvatljive projektne aktivnosti

Prihvatljive projektne aktivnosti

Prihvatljivi izdaci

Nastupi na međunarodnim sajmovima izvan RH koji imaju najmanje 10 % inozemnih izlagača ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja i koji je isključivo upisan u baze www.expodatabase.com i/ili www.auma.de

 

 •  kotizacije za nastup na sajmu (prihvatljivi od dana prijave projektnog prijedloga na Poziv)
 • najma izložbenog prostora (najam neopremljenog izložbenog prostora ili najam izložbenog prostora sa tipskim štandom)
 • postavljanja, uređenja, opremanja i pripreme štanda s potrebnim priključcima (uključujući troškove postavljanja i rastavljanja štanda, troškove čišćenja, troškove priključka električne energije, vode, interneta i sl.) 
 • najma opreme (ICT oprema, ugostiteljska oprema, projektor i sl.)
 • upisa u katalog izlagača
 • prijevoza i osiguranja izložbenih primjeraka
 • putni trošak zaposlenika* - do dva zaposlenika do najvećeg iznosa od 7.000 kuna15 po 
zaposleniku ekonomskom klasom ili klasom koja odgovara ekonomskoj
 • dnevnice16 zaposlenika - za dva zaposlenika po odobrenom danu sudjelovanja na 
sajmu), najviše za broj dana trajanja sajma + 3 (npr. ako sajam traje sedam dana 
prihvatljiv je trošak od najviše 10 dnevnica po zaposleniku/ po sajmu)
 •  smještaja** - do dva zaposlenika po odobrenom danu sudjelovanja na sajmu, najviše 
za broj dana trajanja sajma + 3 (npr. ako sajam traje sedam dana prihvatljiv je trošak 
od najviše 10 noćenja po zaposleniku/po sajmu) u objektu do uključivo 4 zvjezdice
 • prevoditelja za vrijeme trajanja sajma.

Prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnog sajma izvan RH na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač - prihvatljivi su izdaci do ukupnog iznosa od 22.800,00 kn

 

 •  najam dvorane za prezentacije
 • tehničku opremu 
 • prijevod/prevoditelja
 • PR potporu za prezentaciju.

 

Istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište u drugoj državi članici ili trećoj zemlji – aktivnosti pripravnosti i razvoja tržišta mogu biti podržane samo ako su jasno navedene u cjelokupnom planu razvoja tržišta koje obuhvaća razdoblje od najmanje 12 mjeseci - prihvatljivi su izdaci za savjetodavne usluge vanjskih dobavljača do najvećeg iznosa od 38.000,00 kn

 

 • izrade analize tržišta
 • izrade strategije izvoza
 • izrade analize potencijalnih poslovnih partnera uz izrađene bonitete istih.

 

Izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu izvan RH

 

usluge izrade promotivnog materijala (audiovizualni materijali, brošure, publikacije, leci) – grafički dizajn, prijevod, lektoriranje, tisak – do najvećeg iznosa od 15.200,00 kn

 

Sudjelovanje na b2b poslovnim razgovorima i/ili susretima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova/sajmova izvan RH -

 

 • kotizacije za do dva zaposlenika poduzetnika koji sudjeluje na događanju
 • putni trošak zaposlenika - do dva zaposlenika kod poduzetnika do najvećeg iznosa 
od 7000,00 kn po zaposleniku, ekonomskom klasom ili klasom koja odgovara 
ekonomskoj
 • dnevnice21 zaposlenika - do dva zaposlenika po odobrenom danu sudjelovanja na 
događanju, najviše za broj dana trajanja skupa/sajma + 2 (npr. ako događaj traje dva 
dana prihvatljiv je trošak od najviše 4 dnevnice po zaposleniku/po događanju)
 • smještaja - do dva zaposlenika po odobrenom danu sudjelovanja na događanju (skup/sajam), najviše za broj dana trajanja skupa/sajma + 2 (npr. ako događanje traje dva dana prihvatljiv je trošak od najviše 4 noćenja po zaposleniku/po događanju) u objektu do uključivo 4 zvjezdice.

 

Informiranje i vidljivost

 

usluge izrade promotivnog materijala (audiovizualni materijali, brošure, publikacije, leci) – grafički dizajn, prijevod, lektoriranje, tisak – do najvećeg iznosa od 15.200,00 kn

 

Troškovi usluga vanjskog stručnjaka za vođenje projekta

 

prihvatljivi troškovi do najvećeg iznosa od 10.000,00 HRK.

 

Neprihvatljivi izdaci Prijavitelja:

 • nadoknadivi PDV tj. porez na dodanu vrijednost za koji Prijavitelj/Korisnik ima pravo ostvariti odbitak
 • izdatak povezan s proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište duhana i duhanskih proizvoda
 • kupnja opreme
 • troškovi sitnog inventara
 • kupnja vozila koja se koriste u svrhu upravljanja projektom
 • operativni troškovi
 • troškovi amortizacije
 •  kupnja, obnova, rekonstrukcija, modernizacija objekata za osobnu uporabu, najam ili 
prodaju
 •  doprinosi u naravi u obliku izvršavanja radova ili osiguravanja robe, usluga, zemljišta 
i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje, potkrijepljeno dokumentima odgovarajuće 
dokazne vrijednosti
 • troškovi kupnje, zakupa i proizvodnje sajamske opreme
 • troškovi hrane, pića i cateringa tokom trajanja međunarodnog sajma
 • kamate na dug
 • otpremnine, doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu 
obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu te neoporezivi bonusi za zaposlene
 • kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora
 • gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj
 • plaćanja bonusa zaposlenima
 • bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere i 
drugi troškovi u potpunosti financijske prirode
 • ostali troškovi nespomenuti kao prihvatljivi.

U okviru ovog Poziva, potpora se ne može dodijeliti:

 1. velikim poduzećima
 2. prijaviteljima koji djeluju u sektoru ribarstva i akvakulture
 3. prijaviteljima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda
 4. za djelatnosti prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:
  • ako se iznos potpora utvrđuje na temelju cijene ili količine tih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača ili stavljenih u promet od strane dotičnih poduzetnika ili ako su potpore uvjetovane
  • njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače
 5. za ulaganja u sektorima
      - poslovanja nekretninama (NKD9 oznaka 68)
      - djelatnosti kockanja i klađenja (NKD oznaka 92)

  • financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD oznake: 64, 65, 66)
  • pravne i računovodstvene djelatnosti (NKD oznaka 69)
  •  trgovanja ili proizvodnje robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih 
ubojitih sredstava
  • trgovine na veliko i malo (NKD oznake: 45, 46 i 47)
  • knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti (NKD oznaka 91)
  • sportske te zabavne i rekreacijske djelatnosti (NKD oznaka 93)
 6. djelatnosti zdravstvene i socijalne skrbi (NKD oznake: 86, 87 i 88)
  udrugama i dobrotvornim organizacijama
 7. za financiranje osnivanja distribucijske mreže u drugim državama članicama i trećim zemljama te
      upravljanje takvom mrežom
 8. prijaviteljima od kojih je temeljem prethodne odluke Komisije kojom se potpora proglašava
      protuzakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem, zatražen povrat sredstava
 9. prijaviteljima koji su u postupku stečaja ili likvidacije sukladno odredbama Stečajnog zakona (NN 44/96,
      29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12, 45/13, 71/15)
 10. prijaviteljima koji su u postupku predstečajne nagodbe sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i
      predstečajnoj nagodbi (NN 108/12; 144/12; 81/13 i 112/13, 71/15 i 78/15)
 11. prijaviteljima koji nemaju poslovni nastan u RH prilikom podnošenja prijedloga
 12. prijaviteljima koji nisu ispunili obveze vezane uz plaćanje dospjelih poreznih obveza i
      obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama
 13. prijaviteljima koji nemaju podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi
 14.  u slučajevima u kojima je protiv prijavitelja izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje i/ili davanje mita u gospodarskom poslovanju, udruživanje za počinjenje kaznenih djela, zlouporaba u postupku javne nabave, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, sukladno odredbama Kaznenog zakona (NN 125/11; 144/12; 56/15; 61/15 i NN 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 , 143/12, NN 56/15, NN 71/15 ) i sukladno svim daljnjim izmjenama i dopunama Kaznenog zakona u vrijeme trajanja Programa de minimis
 15. prijaviteljima koji su dobili državnu potporu ili potporu male vrijednosti za isti opravdani trošak projekta, ukoliko ista nije u skladu s odjeljkom 1.5.1. Zbrajanje potpora
 16. prijaviteljima koji se nalaze u postupku povrata državne potpore ili potpore male vrijednosti
 17.  prijaviteljima koji nisu ispunili obveze povezane s plaćanjem dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama u RH u trenutku donošenja Odluke o financiranju
 18. prijaviteljima koji nisu registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga
 19. prijaviteljima koji imaju iskazan gubitak prema godišnjem financijskom izvješću u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga
 20. prijaviteljima koji vode poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak kojima je ukupni godišnji iznos primitaka manji od ukupnog iznosa izdataka u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga
 21.  prijaviteljima koji su u blokadi u trenutku donošenja Odluke o financiranju
 22. prijaviteljima koji su prešli ili s traženom potporom prelaze pragove definirane de minimis Uredbom.
  Ako prijavitelj djeluje u jednom ili više neprihvatljivih sektora ili u sektorima navedenima u točkama (2), (3), (4) ili (5) ovog poglavlja, a ima i druge djelatnosti u sektorima koji su obuhvaćene područjem primjene Programa de minimis i ovih Uputa, mogu ostvariti pravo na potporu u odnosu na prihvatljive sektore ili djelatnosti, uz uvjet da sektori ili aktivnosti isključeni iz djelokruga Programa de minimis i ovih Uputa ne ostvaruju korist od potpore dodijeljene u okviru ovog Poziva. U tom pogledu korisnik potpore male vrijednosti dužan je osigurati razdvajanje bilo podjelom aktivnosti ili razdvajanjem troškova.
  Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava  može imati samo jedan projektni
  prijedlog. Po ovom Pozivu Prijavitelju može biti dodijeljena samo jedna potpora.
      Prijavitelji moraju imati stabilne i dostatne izvore financiranja za održavanje svoje aktivnosti
      tijekom cijelog razdoblja provedbe projekta i za sudjelovanje u njegovu financiranju.
      Isto tako prijavitelji moraju osigurati održivost rezultata projekta nakon završetka provedbe.
      Iznosi koji su za aktivnosti projekta nepropisno isplaćeni, vraćaju se u Državni proračun
      razmjerno razdoblju u kojemu ovi zahtjevi nisu bili ispunjeni
     
  Nepridržavanje zahtjeva povezanih s trajnošću smatrat će se kršenjem ugovora te je moguće od korisnika zatražiti
   povrat sredstava.