OPĆI UVJETI PRODAJE Q-PROJEKTA

1. PODRUČJE PRIMJENE

Ovi opći uvjeti primjenjuju se na sve ponude, ugovore za pružanje usluga ili isporuku dobara, koje Q-PROJEKT sklapa sa svojim klijentima bez obzira na njihovu prirodu.

Opći uvjeti dopunjuju posebne pogodbe utvrđene među ugovornim stranama, osim ako je ugovoreno drugačije bilo u sklopljenom ugovoru bilo u komercijalnoj ponudi.

Potpisivanjem ugovora s Q-PROJEKTOM klijent prihvaća ove opće uvjete koji su objavljeni na internet stranici www.q-projekt.hr.

2. PRVENSTVO PRIMJENE

Odnosi između Q-PROJEKTA i klijenta uređuju se prema sljedećem redu prvenstva:

 1. Prvenstveno se primijenjuju odredbe sadržane u komercijalnoj ponudi koju je klijent prihvatio, kao i odredbe ugovora za pružanje usluga ili isporuku dobara sklopljenih između Q-PROJEKTA i klijenta.
 2. Na sva pitanja koja nisu izričito ugovorena, primjenjuju se odredbe ovih općih uvjeta.
 3. U slučaju neslaganja općih uvjeta i posebnih pogodbi sadržanih bilo u komercijalnoj ponudi bilo u ugovoru, vrijede posebne pogodbe.
 4. Svaka promjena ugovora ili početne komercijalne ponude mora se postići sporazumno i u pisanom obliku.

3. ZABRANA NATJECANJA

 1. Ugovorne strane se međusobno odriču prava na izravno ili neizravno zapošljavanje ili/i angažiranje bilo kojeg zaposlenika druge ugovorne strane koji sudjeluje u realizaciji ugovora, bez obzira na njegovu specijalizaciju.
 2. Ovo odricanje vrijedi tijekom cijelog razdoblja ispunjavanja ugovora, kao i za vrijeme od dvanaest mjeseci neprekidno nakon prestanka ugovora.
 3. U slučaju kršenja odredbi iz prethodnih stavaka, ona ugovorna strana koja ih krši dužna je drugoj strani naknaditi svu štetu koja obuhvaća troškove izbora, pribavljanja, zapošljavanja i obuke radnika, kao i svu štetu nastalu zbog nemogućnosti ispunjenja ranije preuzetih obveza i poštivanja rokova te svu neimovinsku štetu.

Iznos imovinske štete ne može biti manji od troškova koje je društvo imalo za radnika u posljednjih dvanaest mjeseci prije prestanka ugovora.

4. ANGAŽIRANJE TREĆIH OSOBA

Q-PROJEKT je ovlašten sklapati ugovore s trećim osobama radi pružanja usluga ili obavljanja radnji ili isporuke robe klijentu.

5. CIJENE

 1. Istaknute cijene ne uključuju PDV i plaćaju se u skladu s uvjetima utvrđenim u ovim općim uvjetima.
 2. Q-PROJEKT će naplatiti kupcu stvarne troškove putovanja i smještaja tehničara, uvijek kada tehničari moraju doputovati iz Portugala radi ispunjenja ugovora.

6. FAKTURIRANJE

Ako ugovorne strane ne ugovore drugačije, vrijede sljedeća pravila:

 1. Ako je iznos dugovanja po izdanim neplaćenim računima jednak iznosu od 20% od ukupne vrijednosti ulaganja, Q-PROJEKT zadržava pravo da odmah obustavi daljnje pružanje usluga.
 2. Svi računi moraju biti plaćeni u roku od trideset dana od dana njihova izdavanja.
 3. U slučaju zakašnjenja plaćaju se zakonske zatezne kamate uvećane za polovinu te stope.

7. ODUSTANAK

Na sve što nije uređeno ugovorom o pružanju usluga ili komercijalnom ponudom poslanom klijentu primjenjuju se ​​sljedeći uvjeti:

Nakon prihvata komercijalne ponude, klijent nema pravo na odustajanje/povlačenje. Ukoliko klijent odustane/povuče, podliježe sljedećim mjerama:

 • Ako do odustajanja dođe nakon prihvata komercijalne ponude i komercijalnih uvjeta, a prije predaje projektne prijave, primijeniti će se sljedeće mjere:
  • Ukoliko da odustajanja dođe do 30 radnih dana prije definiranog roka za predaju projektne prijave, klijent se obvezuje platiti 40% cjelokupne vrijednosti usluga vezanih uz osmišljavanje i izradu prijave.
  • Ukoliko da odustajanja dođe u razdoblju od 12 do 30 radnih dana prije definiranog roka za predaju projektne prijave, klijent se obvezuje platiti 50% cjelokupne vrijednosti usluga vezanih uz osmišljavanje i izradu prijave.
  • Ukoliko da odustajanja dođe u razdoblju od 4 do 11 radnih dana prije definiranog roka za predaju projektne prijave, klijent se obvezuje platiti 70% cjelokupne vrijednosti usluga vezanih uz osmišljavanje i izradu prijave.
 • Ako nakon izrade projektnog prijedloga dođe do odustajanja klijenta, a prije njegove predaje ili tijekom postupka ocjenjivanja istog od strane posredničkog tijela, klijent se obvezuje platiti cjelokupnu vrijednost (100%) usluga vezanih uz osmišljavanje i izradu prijave. Klijent se obvezuje platiti Q-Projektu d.o.o. isti iznos i u slučaju da, iako projektni prijedlog nije do kraja završen, do odustajanja dođe unutar tri (3) radna dana prije definiranog roka za predaju projektne prijave, jer je do tada glavnina posla već obavljena te su resursi sa strane Q-Projekta već dodijeljeni i utrošeni za osmišljavanje i izradu prijave.
 • Ukoliko do odustajanja dođe nakon odobrenja projektnog prijedloga, klijent se obvezuje platiti cjelokupnu vrijednost (100%) usluga vezanih uz osmišljavanje i izradu prijave.
 • Ako do odustajanja dođe tijekom implementacije projekta klijent se obvezuje platiti cjelokupnu vrijednost (100%) usluga vezanih za upravljanje projektom.
 • Ako se utvrdi da klijent po prihvatu Ponude ne ispunjava uvjete Poziva iz točke 4. same Ponude ili ako klijent pravovremeno ne dostavi natječajnu dokumentaciju iz točke 5. same Ponude ili dostavi natječajnu dokumentaciju koja nije usklađena, ispravna ili potpuna, kao i u slučaju da klijent ne potpiše ili ne dostavi uredno potpisan ugovor ili ne dostavi ostalu potrebnu dokumentaciju, primjenjivati će se odredbe iz točke 8.2. same Ponude. Isto vrijedi i u slučajevima kada klijent ne dostavi podatke / dokumente potrebne za osmišljavanje i izradu prijave sedam (7) radni dan prije definiranog roka za predaju projektne prijave, jer će u suprotnome mogućnost predaje prijave na vrijeme biti značajno ugrožena.

8. ROKOVI

U slučaju da klijent ne poštuje rokove plaćanja, Q-PROJEKT će odmah obustaviti pružanje usluga i zatim raskinuti ugovor.

9.ODGOVORNOST

Odgovornost Q-PROJEKT za sve štete nastale klijentu, a koje se odnose na pružene usluge, uvijek je ograničena na isplatu iznosa koji ne prelazi polovicu vrijednosti iznosa koju je primio na ime cijene za pružene usluge do tog datuma.

10. DUŽNOST SURADNJE KLIJENTA

 1. Klijent se obvezuje pružiti sve potrebne informacije i dokumente kako bi Q-PROJEKT mogao pružati ugovorene usluge. Ako tražena informacija ili dokument ne bude dostupna u utvrđenom roku, Q-PROJEKT zadržava pravo obustaviti pružanje usluga te naplatiti klijentu poslove odrađene do tog datuma. U slučaju izrade investicijskih planova/prijava za sudjelovanje na natječajima, informacije i dokumentacija nužna za izradu investicijskog plana/prijave moraju biti dostupni i dostavljeni, najkasnije sedam radnih dana prije roka za predaju prijave. U slučaju ne poštivanja roka, Q-Projekt ima pravo naplatiti dogovoreni iznos za izradu prijave, s obzirom kako je nepoštivanjem roka dostave informacija i dokumentacije ugrožena predaje prijave u ugovorenom roku.
 2. Ako klijent kasni s davanjem informacije ili dokumenta te ako da netočnu informaciju ili dokument, Q-PROJEKT može raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu štete.
 3. Ako se poslovi obavljaju u prostorijama klijenta, tada je klijent dužan osigurati prostore i potrebna sredstva za obavljanje istih.
 4. Ako Q-PROJEKT prenese bilo koje stvari u prostor klijenta, tada klijent preuzima odgovornost i obveze u odnosu na te stvari koje vrijede za ostavoprimca.

11. VIŠA SILA

Višom silom, koja oslobađa ugovorne strane od ispunjenja preuzetih ugovornih obveza, smatraju se sljedeći događaji: potresi, tsunami, požari ili poplave koji su službeno proglašeni katastrofom; poremećaji uzrokovani terorizmom, ratom, pobunom ili neredima, između ostalog.

Ako se pojavi bilo kakva činjenica koja bi se mogla smatrati višom silom ili slučajem, pogođena stranka će obavijestiti drugu u pisanom obliku u roku od sedam dana od dana nastanka događaja.

12. RASKID

Q-PROJEKT može raskinuti ugovor u sljedećim slučajevima:

 1. Kad kupac ne ispoštuje rok plaćanja utvrđen u ovim uvjetima, a dugovanje ne bude podmireno niti u roku od 10 dana od pisanog poziva na plaćanje. Prethodni stavak ne isključuje naplatu kamata zbog zakašnjenja sukladno odredbi čl.6.
 2. Bilo koji drugi slučaj klijentovog neispunjavanja preuzete obveze koji bi mogao spriječiti ili relevantno utjecati na pravilno izvršenje ugovora.
 3. U slučaju zakonskih razloga za prestanak društva, a osobito ukidanja, podjele, spajanja, preoblikovanja, smanjenja temeljnog kapitala društva ili promjene članova društva.
 4. Insolventnosti društva, otvaranja stečajnog postupka, podnošenja prijedloga za postupak predstečajne nagodbe ili izloženost bilo kakvom sanacijskom postupku društva klijenta, bilo na inicijativu vjerovnika, bilo na inicijativu klijenta, odnosno ukoliko se javi činjenica koja ukazuje na smanjenje financijske ili baštinske solventnosti, ili koja ukazuje na ekonomske poteškoće koje bi mogle ugroziti normalno ispunjavanje obveza klijenta.
 5. Smatra se da postoje slučajevi opisani u točki d. i kada navedeni slučajevi postoje u društvu-majci klijenta ili u drugim društvima u istoj grupi ili u bilo kojem drugom povezanom društvu s društvom klijenta ili konzorciju kojem klijent pripada.

13. POVJERLJIVOST i ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Q-PROJEKT se obvezuje ostvarivati projekte u skladu s modernim tehničkim principima, osiguravajući ozbiljno poslovanje koji omogućuje poštivanje dogovorenog.

Q-PROJEKT također osigurava apsolutnu tajnost svih podataka prikupljenih od svojih klijenta.

14. NADLEŽNOST

Ugovorne strane su suglasne su da će nesuglasnosti glede smisla i domašaja ovih općih uvjeta podnijeti na rješavanje onome kome podnose i ugovor, a ako takva osoba ne postoji, Trgovačkom sudu u Zagrebu.

15. ZAKON

Na ove opće uvjete, kao i na ugovore koji ih mijenjaju, dopunjuju ili uređuju, primijenjivat će se hrvatsko pravo.

2015. Zagreb,

UPRAVA